Voorwaarden winactie

Leuk dat je meedoet met een winactie van Health Connection!

Deze algemene voorwaarden (hierna: de ‘Algemene voorwaarden prijsvraag/winactie’) zijn van toepassing op prijsvragen/winacties op de website van Health Connection te Sint-Michielsgestel. Door deelname aan de betreffende prijsvragen/winacties gaat de deelnemer akkoord met de onderstaande Algemene voorwaarden prijsvraag/winactie. Daarnaast worden per prijsvraag/winactie specifieke voorwaarden van toepassing verklaard.

 1. Deelnemers tot 16 jaar verklaren toestemming van (een) ouder(s) te hebben verkregen voor deelname aan de prijsvraag/winactie.

 2. De deelnemer is verplicht tot het verschaffen van correcte, actuele en complete informatie bij de deelname aan de prijsvraag/winactie. Health Connection kan een winnaar verzoeken om voor uitreiking van de prijs bewijs te leveren van zijn/haar identiteit en een geldige inschrijving op het door de deelnemer opgegeven woon-of verblijfadres.

 3. De winnaars kunnen per telefoon, e-mail of per post bericht ontvangen van de gewonnen prijs op het door de deelnemer opgegeven e-mailadres, correspondentieadres of telefoonnummer.

 4. Over de uitslag en toekenning van de prijs kan niet worden gecorrespondeerd.

 5. Deelname is uitgesloten voor personen niet woonachtig in Nederland.

 6. De prijs is persoonsgebonden en staat op naam van de winnaar. De prijs is niet overdraagbaar, inwisselbaar of uit te keren in geld of voor andere producten of diensten. Bij weigering of niet aanvaarding van de prijs of de aan de prijsvraag/winactie verbonden voorwaarden, zal de prijs niet worden uitgekeerd. Alsdan is Health Connection gerechtigd een andere winnaar te trekken.

 7. De deelnemer geeft toestemming tot de verwerking van persoonsgegevens in verband met deelname aan de prijsvraag. Health Connection mag de persoonsgegevens opnemen in haar gegevensbestand, dat vertrouwelijk zal worden behandeld (zie privacyverklaring).

 8. De persoonsgegevens kunnen worden gebruikt om uitvoering te geven aan de prijsvraag en de uitreiking van de prijs. In dat kader is Health Connection gerechtigd om na digitale/schriftelijke toestemming de persoonsgegevens te verstrekken aan derde partijen, die betrokken zijn bij de betreffende prijsvraag/winactie.

 9. Binnen enkele weken zal de gewonnen prijs persoonlijk aan de winnaar worden overhandigd.

 10. Gebruik van de ter beschikking gestelde prijs is voor rekening en risico van de winnaar. Health Connection kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het gebruik van de prijs door de winnaar.

 11. Health Connection is op geen enkele wijze aansprakelijk voor eventuele schade die voortvloeit uit de deelname aan de prijsvraag.

 12. Health Connection is gerechtigd deelnemers te diskwalificeren en/of van deelname uitsluiten als zij van mening is dat de deelnemers niet conform de Algemene voorwaarden prijsvraag/winactie handelen dan wel indien de deelnemers zich anderszins op frauduleuze wijze toegang verschaffen tot de prijsvraag/winactie of het verloop van de prijsvraag/winactie op oneerlijke wijze beïnvloeden.

 13. Health Connection is gerechtigd te allen tijde naar eigen inzicht en zonder voorafgaande kennisgeving deze Algemene voorwaarden prijsvraag/winactie gedurende de looptijd van de prijsvraag/winactie te wijzigen of aan te passen, dan wel zonder opgave van reden de prijsvraag/winactie te staken, te wijzigen of aan te passen vanwege haar moverende redenen, zonder dat Health Connection daardoor op enigerlei wijze tot vergoeding van schade is gehouden jegens de deelnemer. Wijziging of aanpassing van de prijsvraag/winactie, zal door Health Connection op haar website op passende wijze publiekelijk bekend worden gemaakt.

 14. Indien één of meer bepalingen van de Algemene voorwaarden prijsvraag/winactie nietig of ongeldig zijn, dan tast dit niet de geldigheid van de overige bepalingen van de Algemene voorwaarden prijsvraag/winactie aan.

 15. Voor eventuele vragen, klachten of opmerkingen over de prijsvraag/winactie kunt u gebruik maken van het contactformulier. Vermeld daarbij altijd de naam van de prijsvraag/winactie. Health Connection zal zo spoedig mogelijk reageren.